GLADIATOR RUN
Reglement en algemene voorwaarden

 1. Door in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met het reglement en de algemene voorwaarden.
 2. De minimumleeftijd om deel te nemen is 14 jaar de dag van het evenement. Door in te schrijven geeft de deelnemer aan dat hij of zij minstens 14 jaar is.
 3. Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de reservelijst gevuld.
 4. Een inschrijving is pas officieel indien het daartoe strekkende inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien het inschrijvingsgeld volledig is voldaan. Annulering is niet mogelijk. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
 5. Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie worden gemeld. Het overdragen van je deelname naar een andere persoon kan wel maar moet gebeuren ten minste 20 dagen voor de race.
 6. Je kan deelnemen als individu of in teamverband. Een team bestaat uit minstens 10 personen. Het teamklassement wordt opgemaakt op basis van de resultaten van de 7de persoon. Bij de inschrijving van het team moet de teamnaam vermeld worden.
 7. Er is geen deadline voor de laatste loper. Ongeacht dit feit kan de organisatie deelnemers uit de wedstrijd nemen omwille van slecht weer, slechte zichtbaarheid, zonsondergang en andere die het verdere verloop van de wedstrijd bemoeilijken of onverantwoord maken.
 8. Het deelnemen aan de Gladiator Run vereist een goede gezondheid. Door in te schrijven verklaart de deelnemer te voldoen aan deze voorwaarde. Als organisatie bevelen wij vóór de deelname een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkend sportarts aan.
 9. De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed laten voorlichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per email gemeld worden aan de organisatie. Iedereen wordt geadviseerd eventuele medische gegevens achterop het startnummer te vermelden.
 10. Het is verboden om onder invloed van alcohol en/ of drugs deel te nemen aan het evenement.
 11. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 12. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 13. Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen.
 14. De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de wedstrijd halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.
 15. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
 16. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties of tenten.
 17. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 18. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 19. Alle deelnemers ontvangen een item waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De startnummers moeten goed zichtbaar op de borst worden bevestigd met door de organisatie uitgedeelde veiligheidsspelden. Er mogen geen andere startnummers worden gedragen. Indien de organisator beslist om veranderingen door te voeren wat betreft de manier waarop het nummer wordt aangebracht en moet worden gedragen dan zullen de nieuwe regels aan de deelnemers worden meegedeeld.
 20. Er worden chips of andere items voor de tijdsregistratie voorzien. De organisatie stelt de finishtijd en de tussentijden van alle deelnemers vast. Deze vaststelling is bindend. Indien nodig kan de organisatie het klassement wijzigen na geconstateerde onjuistheden Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggeven als op grond van wijzigingen in de uitslag er geen recht meer op die prijs is.
 21. Alle deelnemers moeten zich lopend voort bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.
 22. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld. Bij windkracht sterker dan 6 beaufort en/ of bij windstoten harder dan 75 km/uur, bij onweer wordt het evenement in eerste instantie uitgesteld en kan uiteindelijk worden afgelast.
 23. Naar aanleiding van de EU-regelgeving Nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een interactieve website ontworpen voor buitengerechtelijke afhandeling van online rechtshandelingen.
  De link naar het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/